Rahoituksen eri vaihtoehdot & Rahoitusneuvottelu

Rahoituksen eri vaihtoehdotSeuraavaksi yrityksen on hyvä selvittää, millaisilla erilaisilla vaihtoehdoilla hanketta voitaisiin rahoittaa.

Kaikki lainat eivät sovellu kaikkiin tarpeisiin ja myös sillä millaisia vakuuksia yrityksellä on antaa on suuri vaikutus siihen millaista lainaa yrityksen kannattaa hakea. Pääsääntönä voidaan pitää että mitä enemmän vakuutta lainalle voidaan tarjota yleensä sitä riskittömämpänä sijoituksen rahalaitos lainaa pitää ja sitä edullisempaa rahoitusta yritys saa.

Rahoituksen vaihtoehdot

Kohdevakuudellinen luotto

Kohdevakuudellinen luotto on yksi eniten käytetyistä rahoitusvaihtoehdoista. Kun kyseessä on isompi tuotantoväline tai esimerkiksi auto, voidaan rahoitusta hakea rahoitusyhtiöiltä kohdevakuudellisena, eli ostettava asia toimii lainan vakuutena.

Järkevää on myös tällaisten tuotteiden kohdalla miettiä, onko yrityksellä erityisiä syitä miksi nämä pitäisi omistaa vai olisiko leasing tai vuokraaminen järkevä vaihtoehto. Usein yrityksen ei ole järkevää hankkia taseeseen suurta määrää sellaisia tuotteita joiden laskennallinen käyttöikä on lyhyt.

Myyntisaatavien rahoittaminen

Jos kyseessä on pitkien maksuaikojen aiheuttama kassavaje, voisi myyntisaatavien rahoittaminen olla yritykselle järkevää.

Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ikään kuin myy myyntilaskunsa kolmannelle osapuolelle (rahoittajalle).

Kun yritys on myynyt tuotteen ja laskutusperuste syntyy, yritys siirtää laskun rahoittajalle, saa sieltä sovitun summan rahaa heti tililleen (yleensä myyntirahoituksessa laskun pääomasta aina jokin prosenttiosa jää rahoittajalle palkkioksi) ja laskutus sekä perintä siirtyy rahoittajan hoidettavaksi.

Jos yrityksellä on mahdollisuus käyttää joko leasingia, kohdevakuudellista- tai myyntisaatavarahoitusta, kannattaa niitä käyttää prosessin helppouden ja rahoituksen joustavuuden takia. Myöskään näissä ei yleensä vaadita lisävakuuksia ja nämä ovat yritykselle ja yrittäjälle itselleen suhteellisen riskittömiä rahoitusvaihtoehtoja.

Edullisten rahoitusehtojen lisäksi, näissä vaihtoehdoissa myös hinta on yritykselle usein edullinen tai vähintäänkin kohtuullinen. Siksi yrityksen kannattaa aina miettiä tarkkaan, voisiko tällainen rahoitus olla yritykselle parempi vaihtoehto esimerkiksi todella kalliin vakuudettoman luoton tai lisävakuuksia sitovan ehdoiltaan jäykemmän perinteisen pankkilainan sijasta.

Vakuudeton laina

Nykyään markkinoilla on paljon myös rahoittajia, jotka tarjoavat vakuudetonta lainaa yrityksille. Vakuudeton laina ei sido yrityksen omaisuutta, mutta on usein huomattavasti kalliimpi kuin muut vaihtoehdot.

Koska lainalle ei anneta takuita tai vakuuksia rahoittaja arvioi lainan riskisijoitukseksi ja mitä enemmän riskiä sitä suurempi tuotto pitää sijoitukselle saada.

Yrityksen kannattaa hyvin tarkkaan miettiä kannattaako tällaista rahoitusta edes hakea, sillä kun rahoituksen hinta nousee yli 10% tulee takaisinmaksettavasta loppusummasta huomattavan suuri ja tämän myötä myös yrityksen tuottotavoitteen tulisi nousta samassa suhteessa, eikä tällaiselle kasvuodotukselle löydy aina perusteita.

Perinteinen pankkilaina

Perinteinen pankkilaina on yritykselle lähes aina kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Pankit laskevat kuitenkin tarkkaan sijoittamiensa varojen riskiä ja näin ollen pankkilainalle yrityksen täytyy lähes poikkeuksetta tarjota myös reaalivakuuksia.

Pankkilaina soveltuu erityisen hyvin silloin, kun yritys hakee edullista rahoitusta ja yrityksellä on vakuudeksi annettavaa omaisuutta, tai yritys pystyy hankkimaan vakuuksia/takauksia esimerkiksi yrityksen omistajilta, Finnveralta tai Euroopan Investointirahaston kautta.

Pankkilaina sopii erityisen hyvin silloin kun yritys on tekemässä isompaa hankintaa esimerkiksi tuotantokiinteistöä tai sijoitusasuntoa, sillä näitä voidaan käyttää myös lainan vakuutena.

Huomioitavaa on, että pankkirahoituksen takaisinmaksuaika on kuitenkin yleensä maksimissaan vain 5 vuotta, joten rahoitus kannattaa mitoittaa niin, että yritys pystyy maksamaan sen viiden vuoden sisällä. Poikkeustapauksissa lainaan voidaan kuitenkin tehdä sellainen maksuohjelma, jossa erät on laskettu vaikka 10 vuoden ajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että 5 vuoden laina-ajan päätyttyä yritys joko maksaa jäljelle jääneen lainan pääoman kokonaisuudessaan, tai sopii pankin kanssa uudesta rahoituksesta jäljelle jääneelle pääomalle.

Tässä kohtaa yritys voi myös kilpailuttaa rahoituksen eri pankkien kesken niin, että ei joudu maksamaan nykyiselle rahoittajalleen kustannuksia lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Tililimiitti

Pankit tarjoavat myös pankkilainan lisäksi tililimiittiä, millä voidaan tasoittaa yrityksen kausittaisten vaihteluiden aiheuttamaa kassavajetta. Tililimiitti on tarkoitettu vain käyttöpääoman rahoittamiseen, eikä sitä kannata yrityksen käyttää pidempiaikaisten hankintoihin.

Tililimiitin ehdot ovat usein yritykselle hyvät ja rahoituksen hinta kohtuullinen, mutta limiitille usein vaaditaan vakuuksia, joten usein myyntisaatavien rahoitus saattaa olla kokonaisuutena yritykselle limiittiä parempi vaihtoehto.

Joukkorahoitus

Muutaman viimeisen vuoden aikana on markkinoille noussut myös uusi rahoitusinstrumentti joukkorahoitus.

Tässä vaihtoehdossa pankki toimii yrityksen rahoituksen kerääjänä, järjestää rahoituksen keräämiseen tarvittavat työkalut (kuten ohjelmistot), markkinoi yritystä yms. Pankki ei kuitenkaan rahoita yritystä vaan varat kerätään omanpääomanehtoisena sijoituksena piensijoittajilta eli toisin sanoen yritys antaa listaamattomia osakkeita sijoituksen vastineeksi.

Joukkorahoitus toimii erityisen hyvin silloin kun yrityksellä on hyvä tarina ts. brändi kunnossa ja tarvetta esimerkiksi kasvurahoitukselle.

Rembrussit ym.

Yrityksen toimintaa voidaan myös rahoittaa monin muin instrumentein. Esimerkiksi tavaroiden tuonnissa ja viennissä käytetään yleisesti erilaisia perittäviä ja rembursseja.

Nämä turvaavat ulkomaankauppaa ja mahdollistavat myyntiä tai ostoja myös ”epävarmempiin” maihin. Ulkomaankauppaa suunniteltaessa kannattaa aina tutustua tarkasti eri rahalaitosten tarjoamiin ratkaisuihin, sillä ehdoissa ja hinnoissa voi olla suuriakin eroja.

Rahoitusneuvottelu

rahoitusneuvotteluKun yritys on selvittänyt millainen rahoitus hankkeelle soveltuisi parhaiten, otetaan yhteyttä tätä rahoitusmuotoa tarjoaviin tahoihin ja sovitaan aika rahoitusneuvotteluun.

Viimeistään tässä kohtaa olisi hyvä käydä läpi yrityksen nykytila ja tulevaisuuden suunnitelma, sekä tehdä niistä kattavat dokumentit rahoitusneuvottelua varten. Näin varmistetaan, että rahoitusta saadaan ja että sen ehdot ovat yritykselle mahdollisimman edulliset.

Usein rahoitusneuvotteluun osallistuva pankin toimihenkilö pyytää näitä tietoja yrityksestä jo etukäteen, jotta voi tutustua rauhassa yritykseen ja hankkeeseen ja pystyy siten antamaan neuvottelussa jo alustavan näkemyksensä millaista lainaa ja millaisilla ehdoilla yritykselle voisi hakea.

Myy ideasi pankille

Usein rahoitusneuvottelun tarkoitus on varsinkin yrittäjien keskuudessa ymmärretty täysin väärin. Rahoitusneuvottelussa yrittäjän tulisi vakuuttaa pankin toimihenkilö siitä että yritys on rahoituskelpoinen ja käsillä oleva hanke järkevä.

Kun pankin toimihenkilö on saatu vakuutettua tästä hän siirtyy ikäänkuin yrityksen puolelle ja vie hanketta nopeammin eteenpäin sekä hakee edullisemman tarjouksen rahoituksesta päättäviltä henkilöiltä. Näin ollen rahoitusneuvotteluun ei koskaan pitäisi yrittäjän mennä valmistautumatta.

Yrityksestä olisi hyvä olla neuvottelutilanteessa lyhyehkö powerpoint-esitys, jossa esitellään sekä yritys, sen liikeidea, käsillä oleva rahoitustarve ja tärkeimmät talouden tunnusluvut. Sillä että yrityksestä on antaa erilaisia valmisteltuja dokumentteja, yrittäjä on tehnyt yrityksestään tiivistetyn esityksen ja on asioista perillä on todella suuri vaikutus siihen, miten prosessi etenee tästä eteenpäin.

Hyvin valmisteltu esitys dokumentteineen yrityksestä moninkertaistaa mahdollisuuden rahoituksen toteutumiseen.

Ennen rahoitusneuvottelua kannattaakin miettiä voisiko näiden dokumenttien tekoon palkata ammattilaisen ja antaa näin omasta yrityksestään ja rahoitettavasta hankkeestaan mahdollisimman ammattimaisen ja positiivisen kuvan.

Rahoittajan sisäinen prosessi

Kun rahoitusneuvottelu on käyty ja rahoittajan edustaja saanut kaikki tarvittavat tiedot yrityksestä ja rahoitettavasta hankkeesta, käynnistyy rahoittajan sisäinen prosessi.

Tämä vaihtelee eri rahalaitosten kesken, mutta yleensä rahoittajan edustaja tekee saamistaan tiedoista yhteenvedon ja hakee rahoituspäätöstä tietyin ehdoin niiltä henkilöiltä joille on annettu valtuudet päättää kyseisen rahalaitoksen myönnettävistä luotoista.

Jokaisella rahalaitoksella prosessi ja päätösmallit ovat muotoutuneet omanlaisikseen, näin ollen yrityksen kannattaa hakea lainaa aina useammasta rahalaitoksesta, sillä rahoituksen ehdoissa saattaa olla suuriakin eroavuuksia.

Tarjouksen hakeminen useammasta rahalaitoksesta on silloin helppoa ja nopeaa kun perustyöt on tehty hyvin ja samat tiedot yrityksestä sekä tarvittavat asiakirjat voi tarjota eri pankkeihin sellaisenaan.

Rahoitusyritykselle.fi logo

Opastamme yrityksiä sopivan rahoituksen löytämisessä ja teemme rahoituksen kilpailutuksen helpoksi. Meidän missiona on antaa pk-yrityksille mahdollisuus saada rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja niin että rahoitus on yrityksille edullinen. Meiltä saat sekä neuvontaa rahoitusprosessin eri vaiheissa että kaikki rahoituksen hakemiseen ja kilpailuttamiseen tarvittavat dokumentit. Tutustu palveluihimme.

Rahoitusyritykselle.fi
Y-tunnus 2840743-5
Puh. 050 475 4543
Email info(ät)rahoitusyritykselle.fi